Zdroj: https://wall.cz/nastenka/instalace-a-konfigurace-wysiwyg-editoru-tinymce-v-sunlight-cms • Vydáno: 2.6.2009 19:35 • Autor: admin

Instalace a konfigurace wysiwyg editoru TinyMCE v Sunlight-CMS

wall.czAdministraci redakčního systému Sunlight-CMS lze rozšířit o WYSIWYG editor TinyMCE. S nainstalovaným wysiwyg editorem uživatelé jakéhokoliv redakčního systému nemusí znát značky jazyka HTML a mohou tak rychle a pohodlně publikovat.

Wysiwyg editor TinyMCE lze stáhnout z domovské stránky redakčního systému Sunlight-CMS nebo z domovské stránky TinyMCE včetně české lokalizace. Tento editor je již ve verzi 3.2.4.1. a uživatelé starší verze editoru mohou provést update. Dokumentaci si můžete prostudovat na TinyMCE Wiki.

Instalace

Konfigurace

Veškerá nastavení a konfigurace se provádí v souboru tinymce.slam. Tento soubor je jen v archivu staženém z domovské stránky redakčního systému. Pokud jste stáhli editor přímo z domovské stránky editoru, tak jej musíte vytvořit. Níže několik vybraných parametrů s komentářem:

  1. mode:
  2. elements: "wysiwygtarget" (specifický element pro parametr mode: exact)
  3. language: "cs" (nastavení češtiny - čeština musí být nainstalovaná)
  4. entity_encoding: "raw" (nepřevádí znaky na entity)
  5. relative_urls: true (pokud je nastaveno na true, pak veškeré URL budou nastaveny na relativní tvar definovaný v CMS
  6. theme:
  7. skin: "o2k7" (definování skinu, seznam skinů najdete ve složce "tinymce/themes/advanced/skins/")

Příklad konfiguračního souboru tinymce.slam

<script language="javascript" type="text/javascript" src="modules/tinymce/tiny_mce.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> tinyMCE.init({ // General options mode : "exact", elements : "wysiwygtarget", language : "cs", entity_encoding : "raw", theme : "advanced", skin : "o2k7", skin_variant : "silver", relative_urls : true, plugins : "safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,imagemanager,filemanager", // Theme options theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect", theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor", theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen", theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak", theme_advanced_toolbar_location : "top", theme_advanced_toolbar_align : "left", theme_advanced_statusbar_location : "bottom", theme_advanced_resizing : true, theme_advanced_resize_horizontal : false, paste_use_dialog : false, paste_auto_cleanup_on_paste : true, paste_convert_headers_to_strong : false, paste_strip_class_attributes : "all", paste_remove_spans : false, paste_remove_styles : false }); </script>

Tipy